1) Cel I zakres stosowania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunki pomiędzy PLANETA JUNIOR S.L. (zwaną dalej FIRMĄ) a Państwem (zwanym dalej Klientem) dotyczące wszystkich transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem strony internetowej www.puccastore.com (zwanej dalej stroną internetową). FIRMA jest właścicielem tej domeny i jest spółką prawa handlowego z siedzibą: Avda. Diagonal 662-664, 08034, Barcelona i hiszpański numer identyfikacji podatkowej (CIF) B 62395918 i jest zarejestrowana w Rejestrze Spółek w Barcelonie, tom 33,280, Folio 216, strona B-22,169, pozycja 1.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: pucca@deaplaneta.com lub telefoniczny +34 934 928 299.

Zakup online produktów i/lub usług świadczonych przez FIRMĘ za pośrednictwem tej strony internetowej podlega niniejszym Ogólnym Warunkom Umowy.

2) Zgoda i dowód zgody

Produkty i/lub usługi muszą być zakupione poprzez aktywowanie przycisku PAY znajdującego się w stopce strony zamówienia. W ten sposób Klient wyraża pełną zgodę na każdy z Ogólnych Warunków Sprzedaży wyświetlanych na stronie internetowej należącej do FIRMY, przed dokonaniem zakupu produktów, z wyłączeniem wszelkich nowych warunków zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży w późniejszym terminie.
Użytkownik, wyrażając zgodę, nabywa status Klienta FIRMY opisany w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Wszelkie produkty lub usługi świadczone przez FIRMĘ w późniejszym terminie muszą być przedmiotem nowej umowy.

Jeśli Klient chce zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi w sposób bardziej szczegółowy, może je wydrukować lub zapisać na swoich urządzeniach cyfrowych.

FIRMA prześle Klientowi pocztą elektroniczną kopię niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych: dowód zakupu zawierający wszystkie klauzule umowy kupna, za jego zgodą i w ciągu 24 godzin od zakupu.

3) Ceny, metody płatności, dostawa i wycofanie się z umowy

3.1 Ceny

Ceny wszystkich produktów i/lub usług są cenami podanymi na Stronie Internetowej w dniu złożenia zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnego podatku VAT (VAT), jeśli dotyczy.

Oferty będą odpowiednio oznaczone i zidentyfikowane poprzez dogodne wskazanie poprzedniej ceny i ceny oferty.

FIRMA zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian na stronie internetowej, które uzna za stosowne, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Może ona codziennie aktualizować produkty i usługi, zgodnie z potrzebami rynku.

Cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki. Koszty wysyłki zostaną opłacone przez Klienta i doliczone do całkowitego kosztu zamówienia wybranych produktów. Koszt wysyłki jest ustalany na podstawie warunków, zasad i sposobu wysyłki wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o tych kosztach z odpowiednim wyprzedzeniem, a koszty te zostaną również wyszczególnione przed zakończeniem procesu zakupu.

FIRMA nie pokrywa żadnych należności celnych mających zastosowanie przy dostawie do krajów spoza Unii Europejskiej.

3.2 Metody płatności

Purchases can be paid for using any of the following payment methods:

  • Karta (Visa, Mastercard lub American Express): Dostępna w Hiszpanii, Francji, Polski, Włoch i Portugalii.

3.3 Dostawa

Dostawy są wysyłane na adres podany przez Klienta nie później niż 6 do 8 dni (w przypadku dostaw do Andory, Gibraltaru, Hiszpanii i Portugalii); w ciągu 3 do 5 dni (w przypadku dostaw do Francji); oraz 4 do 7 dni (w przypadku dostaw do Polski), gdy zamówione produkty znajdują się w magazynie. FIRMA niezwłocznie powiadomi Klienta o braku któregokolwiek z zamówionych produktów w magazynie.

Jeżeli Klient nie otrzyma swojego zamówienia w maksymalnym określonym terminie (30 dni od potwierdzenia zamówienia), może skontaktować się z FIRMĄ wysyłając e-mail na adres: pucca@deaplaneta.com lub telefonicznie pod numerem +34 934 928 299.

3.4 Odwołanie

Klient może wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia lub 14 dni po sformalizowaniu umowy o świadczenie usług lub treści cyfrowych nie dostarczonych w wersji papierowej.

FIRMA gwarantuje, że Klient może anulować swoje zamówienie w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów, o ile zostanie poinformowany o tym anulowaniu, zanim zamówienie zostanie udostępnione kurierowi do dostawy. Jeśli kurier otrzymał już zamówienie, klient musi poczekać na jego zakup, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

Prawo do rozwiązania umowy nie przysługuje w następujących przypadkach lub w którymkolwiek z innych wyjątków określonych w artykule 103 ustawy 3/2014:

  • Świadczenie usługi: Klient traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania usługi przez FIRMĘ, gdy usługa rozpoczęła się za uprzednią wyraźną zgodą Klienta i przy uznaniu, że po pełnym wykonaniu umowy przez FIRMĘ traci prawo do odstąpienia od umowy.

  • Towary, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta lub które zostały wyraźnie spersonalizowane.

  • Zapieczętowane nagrania dźwiękowe lub wideo lub oprogramowanie, w przypadku gdy Klient złamał pieczęć po dostawie.

  • Gazety codzienne, periodyki lub magazyny, z wyjątkiem prenumeraty na dostarczanie wspomnianych publikacji.

  • W przypadku treści cyfrowych (eBooki, filmy itp.), Które nie są dostarczane w formie papierowej po rozpoczęciu ich pobierania przez Klienta. W takim przypadku Klient traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym na adres: FIRMA, Avda. Diagonal, 662-664, 3C, 08034, Barcelona, Hiszpania, dzwoniąc pod numer +34 934 928 299 lub wysyłając wiadomość e-mail z decyzją o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (na przykład list wysłany zwykłą pocztą lub pocztą elektroniczną ) na adres: pucca@deaplaneta.com.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można pobrać tutaj. Nie jest to obowiązkowe.

W obu przypadkach SPÓŁKA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie żądania wypłaty w trwałym formacie.

Jeżeli Klient odstąpi od umowy, zwrócimy mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy, bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez nas powiadomienia o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrócimy wspomniane płatności w ten sam sposób, w jaki dokonano pierwszej transakcji, chyba że Klient wyraźnie nas o to poprosi. W żadnym wypadku nie poniesiemy żadnych kosztów w związku z dokonaniem.

Jeśli Klient wyraźnie wybrał inny sposób dostawy niż tańszy standardowy, FIRMA nie zwraca związanych z tym dodatkowych kosztów.

Zwroty muszą być przesłane z dostawą AWB i fakturą wystawioną przez FIRMĘ (w stosownych przypadkach), FIRMA pokryje koszty zwrotu. Klient może zwrócić każdy przedmiot zakupiony od FIRMY pod warunkiem, że produkty te znajdują się w oryginalnym opakowaniu i zawierają wszelkie instrukcje obsługi, akcesoria lub upominki promocyjne zawarte w oryginalnej przesyłce. Klient jest odpowiedzialny jedynie za amortyzację wartości wynikającą z obchodzenia się z zakupionymi przedmiotami w inny sposób niż w celu ustalenia ich charakteru, właściwości lub wykonania.

Jeżeli FIRMA błędnie dostarczyła produkt inny niż zamówiony przez Klienta, Klient otrzyma właściwy produkt. Błędny produkt zostanie odebrany po dostarczeniu przez FIRMĘ właściwego towaru bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

Jeżeli Klient otrzyma produkt, który jest zepsuty, uszkodzony lub w złym stanie, FIRMA odbierze go z domu i wymieni na przedmiot w dobrym stanie, bez dodatkowych kosztów.

4) Język

Umowa pomiędzy FIRMĄ a klientem jest zawierana w języku hiszpańskim lub w języku urzędowym Wspólnoty Autonomicznej, w której FIRMA ma swoją siedzibę.

5) Gwarancja prawna i obowiązki spółki

Produkty objęte są dwuletnią gwarancją prawną na wszelkie wady zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników (ustawa 3/2014 z dnia 27 marca zmieniająca tekst jednolity ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników oraz inne przepisy uzupełniające zatwierdzone przez Królewski Dekret Legislacyjny 1/2007 z dnia 16 listopada). Zgodnie z tą ustawą konsument ma prawo zgłosić reklamację sprzedawcy (aw niektórych przypadkach także producentowi), jeśli towar w momencie dostarczenia ma niezgodność z przepisami, zgodnie z terminami i warunkami w niej określonymi.

Jeśli niezgodność produktu pojawi się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy, uważa się, że była ona wadliwa w momencie dostawy, chyba że można udowodnić coś przeciwnego lub domniemanie to jest niezgodne z charakterem produktu lub rodzajem niezgodności.

Jeśli niezgodność wystąpi po upływie pierwszych sześciu miesięcy, do Klienta należy wykazanie, że przedmiot był wadliwy w momencie dostawy, aby nie był objęty gwarancją prawną.

Klient musi zgłosić wszelkie usterki i niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od ich wykrycia.

W przypadku braku zgodności, FIRMA naprawi tę sytuację, wymieniając / zastępując produkt lub obniżając cenę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Aby jakikolwiek produkt lub usługa była objęta gwarancją, należy przedstawić oryginał faktury zakupu.

Obsługa klienta i obsługa posprzedażna są dostępne. Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w sprawie wszelkich wyjaśnień, incydentów, roszczeń lub wszelkiej niezbędnej komunikacji, pisząc do Działu Obsługi Klienta FIRMY znajdującego się pod adresem Avda. Diagonal 662-664, 3C, 08034, Barcelona, Hiszpania lub dzwoniąc pod numer +34 934 928 299 lub wysyłając e-mail: pucca@deaplaneta.com.

FIRMA gwarantuje wysoką jakość wszelkich usług zakupionych za pośrednictwem Serwisu www.puccastore.com.

Gwarantuje się wszystkie prawa konsumenta i użytkownika wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Ogólnych Warunków może skutkować zwrotem produktów lub anulowaniem zakupionych przez Klienta usług.

6) Obowiązki klienta

Klient będzie korzystał z usług zgodnie z prawem, nie naruszając żadnego obowiązującego prawa ani nie naruszając praw i interesów osób trzecich.

Klient gwarantuje prawdziwość i dokładność informacji podanych za pomocą formularzy zakupowych oraz uniknie wyrządzenia SPÓŁCE jakiejkolwiek szkody w wyniku podania nieprawidłowych danych.

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z niniejszych Warunków może spowodować wycofanie się SPÓŁKI z usług lub zakończenie świadczenia usług bez uprzedzenia i bez podstawy do jakiejkolwiek formy odszkodowania.

7) Usługi posprzedażowe

SPÓŁKA przekazała Klientowi następujący adres e-mail: pucca@deaplaneta.com i numer telefonu: +34 934 928 299, aby mógł składać zapytania, incydenty, reklamacje lub reklamacje związane z zakupem produktów lub usług.

Klient będzie mógł rozpatrywać swoje reklamacje, które zostaną rozpatrzone w możliwie jak najkrótszym czasie i we wszystkich przypadkach nie później niż w ciągu miesiąca, po wydaniu przez FIRMĘ numeru raportu i potwierdzenia odbioru w formie pisemnej na papierze lub jakikolwiek inny trwały nośnik.

8) Właśność Przemysłowa i Intelektualna

Prawa własności przemysłowej i intelektualnej do utworów, marek, logo i wszelkich innych elementów, które mogą być chronione w Witrynie należącej do SPÓŁKI, stanowią wyłączną własność SPÓŁKI (lub osób trzecich, które upoważniły do ich używania). FIRMA ma wyłączne prawo do wykorzystywania tych elementów w jakiejkolwiek formie, w szczególności, ale nie wyłącznie, do ich reprodukcji, kopiowania, dystrybucji, przekształcania, wprowadzania na rynek i promowania. Nieautoryzowane powielanie, dystrybucja, marketing lub przekształcanie takich dzieł, marek, logo itp. Stanowi naruszenie PRZEDSIĘBIORSTWA lub własności przemysłowej i intelektualnej właściciela praw i może stanowić podstawę do podjęcia wielu czynności prawnych lub pozasądowych, do których są uprawnieni do ochrony swoich praw.

Akceptując niniejsze Ogólne Warunki, Klient zobowiązuje się szanować prawa własności przemysłowej i intelektualnej FIRMY oraz stron trzecich.

9) Obowiązujące prawo i kompetencje

W przypadku zaistnienia konfliktu lub rozbieżności dotyczących interpretacji lub stosowania niniejszych warunków umownych, w stosownych przypadkach, sądy i trybunały, które rozpatrzą sprawę, są sądami i trybunałami zajmującymi się prawami konsumentów końcowych w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących jurysdykcji właściwej w miejscu które zobowiązanie jest realizowane lub pod adresem domowym kupującego.

Wszystko to pozostaje bez uszczerbku dla prawa Klienta do złożenia petycji w lokalnej usłudze arbitrażu konsumenckiego.

Jeśli zakupu dokonała firma, obie wyraźnie przedkładają się sądom i trybunałom w Barcelonie (Hiszpania), zrzekając się jakiejkolwiek innych kompetencji.

Product added to wishlist
Product added to compare.